Nguồn lực bảo hiểm Medicare cho AAPI người cao tuổi

 

NAPCA đã phát triển và dịch hai cuốn sổ tay Medicare tiếng Trung Quốc, Khmer (Campuchia), Hàn Quốc, Samoan, và Việt Nam. Cuốn sách đầu tiên, Medicare là gì?, cung cấp một cái nhìn tổng quát của Medicare, bao gồm những dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe, những người đủ điều kiện, và làm thế nào để đăng ký cho Medicare. Cuốn sách thứ hai, Trợ giúp thanh toán tiền thuốc cho quý vị và các chi phí chăm sóc sức khoẻ, giải thích các chương trình khác nhau có sẵn để giúp người cao niên trả cho các chi phí chăm sóc sức khỏe của họ.

 

edicare là gì? Tìm nơi giúp trả chi phí thuốc theo toa và chi phí y tế của quý vị