NAPCA kết nối người cao niên AAPI với các cơ hội việc làm và đào tạo việc làm thông qua các chương trình sau:

Chương trình việc làm cho quý vị cao niên (SCSEP)

Chương trình việc làm cho quý vị cao niên (SCSEP) là một Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ của Lao động tài trợ việc làm và chương trình đào tạo cho các độ tuổi lao động 55 tuổi trở lên. Nó được ủy quyền bởi Quốc hội theo Đề mục V của Older Americans Act để cung cấp trợ cấp, đào tạo bán thời gian, dựa trên công việc phục vụ cộng đồng cho người thu nhập thấp 55 tuổi trở lên có triển vọng việc làm kém. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

Chương  trình về hòan cảnh của việc làm cho qúy vị cao niên (SEE)

Chương trình Senior Environmental Employment (SEE) hỗ trợ Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (Environmental Protection Agency gọi tắt là EPA) và các cơ quan của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương trong việc đáp ứng các nhiệm vụ về môi trường của họ bằng cách sử dụng những tài năng, kinh nghiệm của những người lao động từ 55 tuổi trở lên. Người tham gia chương trình được trao dồi kỹ năng kỹ thuật của họ, tiếp cận các cơ hội đào tạo mới, và làm các công việc có ý nghĩa để đóng góp bảo vệ môi trường cũng như củng cố vấn đề tài chính và hạnh phúc riêng của họ. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

Phục vụ và bảo vệ những kinh nghiệm về nông nghiệp (ACES)

Chương trình Agriculture Conservation Experienced Services (ACES) hỗ trợ ngành Natural Resources Conservation Service (NRCS) của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (US Department of Agriculture gọi tắt là USDA) bằng cách giới thiệu người lao động từ 55 tuổi trở lên nhằm hỗ trợ các chương trình liên quan đến việc bảo tồn. Người tham gia làm những việc kỹ thuật và có ý nghĩa để đóng góp vào việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên trong khi sử dụng kinh nghiệm và sự hiểu biết của họ, phát triển kỹ năng và bảo trì tình hình tài chính của họ. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.