NAPCA Cao Niên Khỏe Mạnh giúp AAPI cao niên sống lâu và khỏe mạnh hơn bằng cách cung cấp các chương trình đẩy mạnh sức khỏe và tài liệu giáo dục sức khỏe trong ngôn ngữ.

Chương trình tự quản lý các bệnh mãn tính cho người cao tuổi AAPI

NAPCA đã làm việc với các tổ chức cộng đồng để thực hiện dựa trên bằng chứng chương trình tự quản lý các bệnh mãn tính (CDSMP) cho AAPI người cao tuổi. NAPCA cũng phát triển nguồn lực trong ngôn ngữ để thực hiện và đánh giá chương trình. Để biết thêm thông tin về những nỗ lực CDSMP của NAPCA, bấm vào đây [nối đến trang CDSMP hiện tại].

Nguồn lực bảo hiểm Medicare cho AAPI người cao tuổi

NAPCA đã phát triển và dịch hai cuốn sổ tay Medicare tiếng Trung Quốc, Khmer (Campuchia), Hàn Quốc, Samoan, và Việt Nam. Cuốn sách đầu tiên, Medicare là gì?, cung cấp một cái nhìn tổng quát của Medicare, bao gồm những dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe, những người đủ điều kiện, và làm thế nào để đăng ký cho Medicare. Cuốn sách thứ hai, Trợ giúp thanh toán tiền thuốc cho quý vị và các chi phí chăm sóc sức khoẻ, giải thích các chương trình khác nhau có sẵn để giúp người cao niên trả cho các chi phí chăm sóc sức khỏe của họ.

NAPCA cũng đang phát triển một công cụ kiểm tra để giúp các cao niên bị hạn chế nói tiếng Anh xác định tình trạng hội đủ điều kiện cho Medicare và các chương trình khác có liên quan.