Ủy Ban Nghiên Cứu của NAPCA chú trọng vào việc nghiên cứu và đánh giá các trương trình quan trọng và các sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức và đại diện cho các nhu cầu của người cao niên AAPI. Chúng tôi tạo ra thông tin và dữ liệu dựa trên những người AAPI mà NAPCA đã phục vụ và cùng với các đối tác trong cộng đồng, các nhà nghiên cứu quan tâm đến việc lão hóa, y tế, di trú, tài chính và các vấn đề xã hội ảnh hưởng đến người cao niên AAPI khác. Các nghiên cứu của chúng tôi chú trọng vào việc thông báo cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo cộng đồng và các đại diện trong việc phát triển, tài trợ nhằm mang lại lợi ích cho người cao niên AAPI.

Nghiên cứu của chúng tôi bao gồm:

  • Vận động ở cấp quốc gia để cải thiện việc thu thập dữ liệu và nghiên cứu về AAPI.
  • Đánh giá về các chương trình y tế và xã hội, như là chương trình Helpline và SCSEP của NAPCA đang phục vụ người cao niên AAPI.
  • Lập báo cáo nhân khẩu và các thông tin về người cao niên AAPI.
  • Dịch các bản khảo sát và thử nghiệm các dụng cụ phiên dịch
  • Thu thập và chia sẻ thông tin và tin tức về việc lão hóa, y tế, an sinh xã hội, và các vấn đề xã hội khác của AAPI.

Báo cáo và thuyết trình của NAPCA

Báo cáo về y tế, lão hóa về AAPI khác