Người cao niên được hưởng lợi từ chương trình việc làm cho quý vị cao niên (SCSEP) và các thành viên khác trong cộng đồng chia sẻ những câu chuyện cá nhân của họ trong các ấn phẩm sau đây: